Maltiečiai dalyvavo Šiluvos atlaiduose Ligonių dienoje

Rugsėjo 8 d. daugybė maltiečių iš visos Lietuvos su savo globotiniais ir neįgaliaisiais atvyko į Šiluvos atlaidus pasimelsti Ligonių dieną už savo globotinius ir artimuosius. Kartu jie atsivežė savo globojamus neįgaliuosius.

 

Šiluvos Dievo Motina, nuo seno tituluojama Ligonių Sveikata, šią dieną švęsti savo Gimimo iškilmių Šiluvoje  atsivedė tuos, kuriems šiuo metu ypač reikia Dievo artumo, kurie jaučiasi silpni išgyvendami ligas ir negalias, artimuosius, kurie rūpinasi pasitarnauti sergantiems šeimų nariams, taip pat gydytojus ir kitą medicinos bei slaugos personalą, maltiečius ir karitiečius– jų programose ir tarnystėje matome gailestingąją Jėzaus meilę ir Bažnyčios tarnavimą silpniesiems savo nariams.

„Šiluvoje akis keliame į Jėzų“, – katechezėje prieš pagrindines pamaldas, užbaigus Rožinio maldą aikštėje, sakė Telšių vyskupijos kun. Ramūnas Norkus, visų dėmesį atkreipdamas į Jėzaus palyginimą apie plėšikų sumuštą žmogų. Tik vienas pakeleivis jo pasigalėjo, kunigas ir levitas praėjo kita kelio puse. Šis pakeleivis mums – tai pats Jėzus, kuris pamato sužeistą žmogų, susigraudina, užpila aliejaus, aptvarsto, vedasi namo, suranda kito žmogaus pagalbą. Visų, kurie pasilenkia prie sergančiojo, akimis žvelgia pats Jėzus. Katechezėje pabrėžti meilės darbai, be kurių tikėjimas nevaisingas. Šv. Jonas Paulius II, šv. Motina Teresė Jėzaus pavyzdžiu rodo, kaip tarnauti sergantiems, atstumtiesiems, apleistiesiems, jau nebegydomiems žmonėms.

„Išmokite nusišypsoti ir padėkoti gerajam, prie Jūsų pasilenkiančiam žmogui“, – be kita, priminė katechezėje kun. R. Norkus, Telšių Vysk. Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, kartu su seminaristais atvykęs į Šiluvos atlaidus.

„Sveikinu ir linkiu visiems, ypač ligoniams, būti sustiprintiems Šiluvoje Mergelės Marijos“, – sakė Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, pradėdamas iškilmių Eucharistiją, kurioje buvo prašoma tikėjimo, vilties ir meilės ligoniams bei visiems besirūpinantiems jų sveikata. Eucharistiją koncelebravo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, kelios dešimtys kunigų, tarp jų – ir gydymo įstaigų kapelionai.

Asistą rengė Telšių seminarijos seminaristai. Giedojo jungtinis Kretingos bei Palangos parapijų chorai, grojo Palangos orkestro instrumentinė grupė (vadovai Lina Pudžiuvelytė, Alvidas Remesa, Edmundas Jucevičius).

Homiliją pasakęs arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius atkreipė dėmesį, jog Mergelės Marijos Gimimo iškilmėje, kurią švenčia Bažnyčia visame pasaulyje, Evangelija pasakoja apie pažeminimo kryžių, kuris prislėgė nekaltą mergaitę – Mariją, ir Juozapą, kuris nesuprasdamas įvykių ir nenorėdamas nešlovės norėjo tylomis Mariją atleisti (plg. Mt 1), bet angelas jį padrąsina savo žodžiais. Tai drąsina ir visus nebijoti pažeminimų, blogų kalbų, svarbiausia rami sąžinė ir darbas pagal Dievo mintį. Ganytojas padrąsino politikus, valdžios žmones drąsiai ginti žmogaus orumą, gyvybę, šeimą, tautos blaivumą ir nepaisyti šurmulio, kurį kartais sukelia neatsakinga žiniasklaida ar savanaudiškų tikslų siekiantys žmonės

„Į Šiluvą mus atveda noras padėkoti Dievo Motinai už patirtą globą. Dar dažniau atvykstame su savo rūpesčiais, pasiilgę gailestingosios Motinos žvilgsnio, vildamiesi, kad ji sugrąžins ramybę“, – sakė arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius, atkreipdamas dėmesį, jog Marija buvo ir visos Lietuvos, daug represijų patyrusių jos žmonių viltis ir pagalba. Šiandien ir visa Lietuva su girtavimais, korupcija, neviltimi atrodo tarsi ligonis, tačiau dar didesnė nelaimė būtų, jei nusvirtų maldai sudėtos mūsų rankos, jei neliktų tikėjimo, jog didžiausias turtas yra Dievas, kuris veikia kiekviename žmoguje, ypač juo pasitikinčiame.

„Šiluvoje pagerbiame pačią kilniausią ir garbingiausią Moterį, sutriuškinusią Šėtono galvą“, –, kalbėjo ganytojas, be kita, paminėdamas, jog Marijos pavyzdys skatina pagarbą branginančioms kilnumą merginoms bei gyvybės paslaptį priimančioms moterims.

Visuotinėje Mišių maldoje tądien, be kitų maldavimų, prašyta Viešpatį padėti ir gaivinti viltį, kad pasaulis ir Lietuva brangins kiekvieno – ir mažo, ir seno – gyvybę, kad ligoniai vienys savo kentėjimą su kenčiančiu Kristumi, kad medikai, farmacininkai neš samariečio šilumą, kad visi sugebėsime malšinti artimo skausmą.

Po mišių maltiečiai susitiko Šiluvos parapijos namuose, bendravo, vaišinosi Kriaunų maltiečių atvežta koše ir iš įvairių miestų atvežtomis lauktuvėmis.

Comments on this entry are closed.