Maltos ordino konstitucinė reforma

Suverenaus Maltos ordino Konstitucinės chartijos ir Kodekso atnaujinimo procesas prasidėjo prieš keletą mėnesių. Reformų parengimo koordinacinei grupei vadovauja Maltos ordino aukščiausio organo – Suverenios Tarybos narys Ambasadorius Mauro Bertro Gutierrez. Su ambasadoriumi susitikome Maltos ordino vadovybės būstinėje Romoje.

Ambasadoriau, Jūs esate paskirtas Maltos ordino Reformų parengimo komiteto koordinatoriumi. Kokias užduotis Jūs turite vykdyti?

Maltos ordino aukščiausias valdymo organas Suverenioji Taryba gegužės 3 d. paskyrė Reformos vykdomąjį komitetą, kuriame yra 9 nariai: penki Suvereniosios tarybos nariai, MO Prelatas, MO Valdančiosios tarybos nariai ir Ordino kapelionas. Atsižvelgiant į šios reformos svarbą, dabartinis Maltos ordino vadovas Didžiojo Magistro Leitenantas Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto taip pat dalyvauja komiteto veikloje.

mauro-bertero-01

Ambasadorius Mauro Bertro Gutierrez

Pirmąjame komiteto posėdyje aš buvau paprašytas koordinuoti jo veiklą ir priėmiau šią nepaprastai svarbią užduotį su dėkingumu ir viltimi. Mano užduotis yra koordinuoti reformų parengimo darbą visose jo grandyse – tiek centrinėje, tiek išorinėje. Šiuo metu daugiau kaip 200 žmonių yra tiesiogiai įtraukti į šį darbą, gauname daugybę pasiūlymų ir patarimų iš viso pasaulio. Tam, kad šis procesas būtų sėkmingas, yra svarbu, kad viskas veiktų tinkamai ir suderintai.Taip pat viena iš mano pareigų yra infomuoti apie vykdomų darbų eigą.

Kodėl Maltos ordinui buvo reikalinga ši reforma?

Paskutiniojo meto Maltos ordino konstitucinė krizė suteikė mums galimybę atnaujinti MO Konstitucinę Chartiją ir Kodeksą. Šie dokumentai buvo paskelbti 1961 metais ir iš dalies papildyti 1997 metais. Tačiau laikai pasikeitė ir pasikeitimai ordine yra tikrai labai dideli.

Norėčiau pateikti tik keletą skaičių palyginimui.1961 metais Maltos ordinas turėjo 3000 tikrųjų narių, šiandien jų turime keturis kartus daugiau. Šeštajame dešimtmetyje turėjome 33 Didžiąsias Priorijas, Subpriorijas ir Nacionalines Asociacijas. Dabar jų yra 59 ir skaičius vis didėja. Pavyzdžiui, 2016 metais buvo įsteigta Pietų Korėjos Maltos ordino asociacija.

Visa tai rodo pastovų ir nenutrūkstantį Maltos ordino plėtimąsį į visus pasaulio kampelius. Jeigu 1961 metais turėjome 25 šalis, su kuriomis Maltos ordinas palaikė diplomatinius santykius, tai šiandien jų yra daugiau kaip 100, neskaitant MO dalyvavimo įvairiose tarptautinėse organizacijose ir JTO struktūrose. Toks staigus Maltos ordino augimas reikalauja daugiau vidaus taisyklių ir procedūrų, negu bet kada anksčiau. Jos turi atitikti Maltos ordino ir jo tarptautinės įtakos pasaulyje augimą.

Kaip galėtumėte apibūdinti reformų rengimo proceso eigą?

2017 metų kovo mėnesį visi Maltos ordino nariai buvo paprašyti atsiųsti savo idėjas ir pasiūlymus ordino Chartijos ir Kodekso reformai. Gavome daugiau kaip 100 išsamių dokumentų iš viso pasaulio, visus juos išanalizavome ir suskirstėme pagal temas. Galiu pasakyti, kad visų pasiūlymų kokybė buvo labai aukšta, jie buvo labai detalūs. Po analizės išskyrėme keletą temų, kurios sulaukė ypač daug dėmėsio ir pasiūlymų. Iš jų paminėčiau Maltos ordino narių dvasingumo ir teologinių žinių papildymo būtinumą, Ordino Damų vaidmenį Ordino struktūrose, MO Jaunimo, Ordino vyriausybės struktūros tobulinimą, Regioninių Ordino šakų – Didžiųjų Priorijų, Subpriorijų ir Nacionalinių asociacijų veiklos vystymą ir t.t.

Kovo 31 d. Maltos ordino vadovas Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto nusiuntė laišką visoms Didžiosioms Priorijoms, Subpriorijoms ir Nacionalinėms asociacijoms prašydamas deleguoti savo narius į darbo grupes, kurios analizuos ir pateiks konkrečius pasiūlymus MO veiklai patobulinti. Tam tikras iššūkis mums yra užtikrinti, kad tos grupės būtų reprezentatyvios, tačiau tuo pačiu metu būtų tokio dydžio, kuris leistų dirbti efektyviai.

constitution-01

Kada galime laukti darbo rezultatų?

Darbo grupės prašomos pateikti savo darbo rezultatus 2017 metų pabaigoje. 2018 metais Romoje bus surengtas tarptautinis seminaras, kuriame dalvaus darbo grupių dalyviai ir Ordino regioninių organizacijų atstovai. Seminaro metu bus analizuojami parengti pasiūlymai ir suformuotos išvados atskiroms sritims reformuoti. Šis procesas turi likti atviras, skaidrus, turime įsiklausyti į kiekvieną pasiūlymą. Šiuo atveju darbo kokybė mums rūpi labiau, negu griežti reformų parengimo terminai. Jeigu pamatysime, kad mums reikia daugiau laiko pasiūlymų analizei ir parengimui, tikrai skirsime jo daugiau, kad galėtume užtikrinti, kad reforma pateisina į ją sudėtus lūkesčius.

Koks yra specialaus Šventojo tėvo pasiuntinio Monsinjoro Angelo Becciu vaidmuo MO reformų parengimo procese?

Visų pirma norėčiau išreikšti didelį dėkingumą popiežiui Pranciškui, parodžiusiam didelį dėmesį šiam svarbiam procesui. Kaip rašoma jo vasario 4 d. laiške: “mano specialaus pasiuntinio Maltos ordinui užduotis yra glaudus bendradarbiavimas” su Maltos ordino vadovais, siekiant užtikrinti tinkamą Ordino Konstitucijos dvasinį atnaujinimą.”

Maltos ordino Konstitucijos ir Kodekso reforma yra ypatinga Maltos ordino ir visų jo narių atsakomybė. Specialus popiežiaus pasiuntinys Monsinjoras Angelo Becciu dalyvauja Maltos ordino reformų procese dalyvaudamas savaitiniuose susirinkimuose kartu su Maltos ordino vadovu Didžiojo Magistro Leitenantu Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, Didžiuoju Komanderiu ir Didžiuoju Kancleriu. Žinoma, popiežiaus pasiuntiniui ypatingai rūpi ordino ir jo narių dvasinio gyvenimo klausimai.

Pasigirsta būgštavimai, kad ši reforma gali pakeisti Maltos ordino identitetą, modifikuodama jo religinę prigimtį.

Tikrai yra ne taip. Galiu užtikrinti, kad reformos esmė yra konsoliduoti Maltos ordiną kaip religinį ir kartu pasaulietinį ordiną, padaryti ordino sveikatos apsaugos ir socialinės pagalbos veiklas dar efektyvesnes, sustiprinti MO dalyvavimą ir įtaką pasaulinėje humanitarinėje diplomatijoje. Maltos ordino devizas “Tuitio fidei obsequium pauperum” (tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems) kurį ordinas įgyvendina jau daugiau kaip devynis šimtus metų tikrai nebus reformuojamas ar modifiluojamas, nes pakeisti Maltos ordino religinės prigimties nėra įmanoma ir niekas to nesiekia. Žinoma, visada yra skirtingų nuomonių, tačiau ordino kertiniai egzistavimo ir tarnavimo žmonijai principai yra nediskutuotini.

Comments on this entry are closed.