Lietuvos vyskupų konferencija paskyrė vyskupą D.Trijonį maltiečių dvasios tėvu

Lietuvos vyskupų konferencijos posėdyje vyskupu, atsakingu už Maltos ordino pagalbos tarnybą, išrinktas Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vysk. D. Trijonis.


Darius Trijonis buvo pašventintas kunigu 1997 m. gegužės 18 d. ir išsiųstas studijuoti teologijos į Romą. 1999 m., baigęs studijas Romos Popiežiškojo Laterano universitete, įgijo pastoracinės teologijos licenciato laipsnį.
2017 m. rugsėjo 29 d. Šventasis Tėvas Pranciškus nominavo teologijos mokslų daktarą kunigą Darių Trijonį Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Fissianos vyskupo titulą. 2017 gruodžio 16 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Darius Trijonis buvo konsekruotas vyskupu.

Comments on this entry are closed.