Maltiečių inicijuotas Ignalinos – Biureno bendradarbiavimas plečiasi

Maltiečių inicijuota dviejų miestų – Ignalinos ir Biureno – draugystė duoda puikių rezultatų. Tai susitikimai, naujos pažintys, kultūros ir švietimo projektai. Ignalinoje lankėsi Comenius Regio partnerystės projekto “Skaitymo skatinimas ugdant kūrybiškumą” partneriai iš Vokietijos Biureno miesto savivaldybės  bei Biureno maltiečių atstovų grupė.

Šįkart į Ignaliną atvyko projekto partnerių atstovai iš Biureno savivaldybės, Mauricijaus gimnazijos, pradinės mokyklos, katalikiškos bibliotekos, Piliečių iniciatyvų centro. Svečiai buvo priimti Ignalinos rajono savivaldybėje.

Kaip sakė projekto vadovė Ignalinoje Rita Gasiukevičienė, šis projektas skirtas vaikų skaitymo skatinimui ir taip pat tarpinstituciniam bendravimui. Įvairių kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojai turi galimybę vykti vieni pas kitus ir keistis patirtimi. Projekte dalyvauja Ignalinos rajono savivaldybės administracija, gimnazija, viešoji biblioteka, Kultūros ir sporto bei Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centrai.

Įgyvendinant projektą vyks daug renginių vaikams: įvairūs konkursai, skatinantys skaityti, knygų aptarimo popietės, susitikimai su populiariais vaikų rašytojais. Į veiklas įtraukti  dailės, keramikos, jaunųjų žurnalistų būreliai. Kartu su partneriais Vokietijoje ketinama kurti interaktyvias istorijas, išleisti projekto kalendorių bei vaikų kūrybos rinkinį. Projekto pabaigoje bus parengta visoms rajono (taip pat ir partnerių Vokietijoje) švietimo įstaigoms skirta metodinė medžiaga apie skaitymo skatinimą.

Svečius pasveikinęs meras Bronis Ropė prisiminė šio rudens kelionę į Biureną ir pasidalijo dar neišblėsusiais šventinių renginių įspūdžiais. Jis aptarė savivaldybių bendradarbiavimą, kuris šiandien duoda gražių vaisių. „Mes turime daug panašumų ir skirtumų, bet tuo ir esame vieni kitiems įdomūs. Tai kad mūsų žmonės gali nuvažiuoti į Vokietiją, daug ką pamatyti, bendrauti, kurti naujas idėjas ir yra didžiausia nauda“, – sakė meras. Dėkodamas visiems projekto dalyviams meras įteikė Lietuvą ir Ignaliną pristatančias saldžias dovanas.

Taip pat buvo pagerbti ir į Ignaliną atvykę Biureno maltiečiai. Jau daugiau nei du dešimtmečius ignaliniečius savo draugais vadinantis Frankas Jansensas prisiminė pirmąją savo viešnagę prieš 22 metus bei džiaugėsi Ignalinos gyvenimo pasikeitimais. Kalbėta ir apie naujausią maltiečių projektą – viešosios skalbyklos Dūkšte įsteigimą.  
The collaboration between two cities – Ignalina and Biuren, initiated by Maltese, gives excellent results. Biuren (Germany) Municipality and Biuren Maltese representatives of the Comenius Regio partnership project “Promoting Reading fostering creativity“ visited Ignalina.

Ignalina district municipality admitted project partners from Biuren municipalities, Mauritius gymnasium, elementary school, catholic library, and Citizens Initiatives Center.

This project is designed to promote children’s reading and for institutional collaboration. Different cultural and educational institutions employees have the opportunity to visit each other and share the experiences. The project involves Ignalina district municipality, a gymnasium, a public library, the centers for Culture and Sport, and assistance to students, teachers and school.

Various competitions for reading promotion, afternoon discussions about the books, meetings with popular writers for children will be held during the project. Art, ceramics, young journalist groups will be included into the activities of the project. To create interactive stories, issue the project calendar and children’s creative digest are the main themes of the project with partners from Germany. The project will end with course materials on the reading promotion for all the district (including partners) educational institutions.

Ignalina mayor Bronis Ropė welcomed the guests and remembered a trip to Biuren. He discussed the cooperation between municipalities. “We have a lot of similarities and differences, and in this case we are interesting for each other. Our people can go to Germany, to see a lot of things, to communicate, to develop new ideas, and it is the biggest benefit, “- said the mayor. Mayor gave sweet gifts presenting Lithuania and Ignalina.

Frank Jansens remembered his first stay 22 years ago and enjoyed the Ignalina life changes. The Maltese talked a lot about Maltese latest project – the creation of a public laundry in Dūkštas.