Maltiečių piligriminis žygis į Pivašiūnus

Pivašiūnai yra viena žymiausių Lietuvos piligrimysčių vietų, kuri garsėja Švč. Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslu. Pivašiūnai taip pat garsūs savo Šv. Mergelės Marijos atlaidais per Žolinę, kai ten suplaukia tūkstančiai tikinčiųjų.

Gyvenvietės puošmena – ant kalno pastatyta Pivašiūnų bažnyčia; nakties metu didingai apšviesta ji yra matoma apylinkėse beveik 5 km spinduliu, o šviesos pašvaistės siekia beveik 10 km atstumu nutolusias vietoves. Dievo Motinos paveikslas išliko per miestelio gaisrus. Paveikslas papuoštas sidabro vainiku ir pavaizduotas miestelio herbe.

Šiais metais atlaidai Pivašiūnuose buvo jubiliejiniai. Prieš 25 metus Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčios kleb. mons. V. K. Sudavičiaus, tuo metu kunigavusio Pivašiūnų parapijoje, iniciatyva paveikslas vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo palaimintomis karūnomis, jam suteiktas „Nuliūdusiųjų paguodos“ titulas.

Šios sukakties proga Pivašiūnų Švč. Mergelę Mariją aplankė Aukštadvario piligrimai – vaikai, jaunuoliai bei suaugusieji, pėščiomis nukeliavę net 25 kilometrus. Piligriminis žygis prasidėjo Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčios šventoriuje, kur tikinčiuosius palaimino ir išlydėjo Aukštadvario kleb. mons. V. K. Sudavičius. Monsinjoras taip pat yra maltietis ir Aukštadvario maltiečių grupės įkūrėjas.

Žygio metu Aukštadvario tikintieji giedojo giesmes, kalbėjo rožinį, klausėsi Aukštadvario vidurinės mokyklos tikybos mokytojos Dalios Čepaitienės papasakojimų apie piligrimystę ir jos reikšmę.

Pasiekę Pivašiūnus, piligrimai aplankė naujai atidarytą amatų centrą, kuriame susipažino su Arkivyskupo Teofilio Matulionio gyvenimą pristatančia ekspozicija ir pamatė režisieriaus Daliaus Ramanausko sukurtą dokumentinį filmą apie Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos paveikslo vainikavimą.

Aukštadvario piligrimus pasitiko ir pasveikino Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapijos klebonas mons. Vincas Baublys. Diakonas Saulius Kristapavičius padovanojo aukštadvariečiams Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos paveikslėlį. Aukštadvario tikintieji skubėjo prie Šv. Mergelės Marijos nešdami jai padėkas ir atsiprašymus, savo nuovargį, skausmą ir sunkumus.

Kelionę vainikavo Šv. Mišios, kurias aukojo Užuguosčio klebonas Aurymas Tarasevičius, religines giesmes giedojo Stakliškių bažnytinis choras.

Iš kelionės grįžome pilni džiaugsmo, vieni išbandę savo jėgas ir ištvermę, kiti atgavę dvasinę pusiausvyrą.
Esame dėkingi Trakų rajono savivaldybei, Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčios klebonui, Čižiūnų socialinių paslaugų centrui už paramą vykdant šį projektą.

Piligriminio žygio dalyvė
Aukštadvario MOPT vadovė
Irena Beržinskienė

Pivašiūnai is one of the most famous pilgrimage places in Lithuania, which is famous for the painting of Holy Mary Sad Comforting. Pivašiūnai is also famous for their St. Virgin Mary feast during the Assumption Day, when thousands of faithful come there.

The Church of Pivašiūnai is the adornment of the village. It is built on the hill; magnificently illuminated at night is visible around almost 5 km radius and a light glow is seen almost for 10 km. The picture of Mother of God remained during all fires in the village. The painting is decorated with silver crown and depicted in the town’s emblem.

This year’s feast was going already for the 25th time.

Aukštadvaris pilgrims: children, young people and adults traveled by foot 25 kilometers celebrating this anniversary.

Aukštadvaris Dean Monsignor V. K. Sudavičius blessed the faithful in the churchyard. Monsignor is also malteser and the founder of Aukštadvaris Maltesers group.

During the march Aukštadvaris faithful sang songs, said the Rosary, listened Aukštadvaris high school religion teacher Dalia ČEPAITIENĖ tales about pilgrimage and its meaning.

Pilgrims visited the newly opened craft center in Pivašiūnai and got acquainted with the life of Archbishop Teofilis Matulionis at the exhibition and saw a documentary about Pivašiūnai Church St. Virgin Mary painting crowning.