Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Istorija

PAGALBĄ TEIKIANTI BENDRUOMENĖ

1991 metų rudenį grupė iškilių Lietuvos bažnyčios ir visuomenės veikėjų (Vyskupas Juozas Tunaitis, vyskupas Jonas Boruta, kun. V.Aliulis ir kt.) susirinko į iniciatyvinę grupę Maltos ordino pagalbos tarnybai įkurti. Tikslas – sukurti Lietuvoje katalikišką pagalbos organizaciją, besivadovaujančią Maltos ordino motto – “Tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems”.

Lietuvos Maltos ordino pagalbos tarnyba (MOPT) buvo įsteigta 1991 m. spalio 10 d., dalyvaujant Maltos ordino Didžiajam hospitaljerui baronui Albrechtui fon Bioselageriui ir Vokietijos Maltos ordino pagalbos tarnybos (Malteser – Hilfsdienst) generaliniam sekretoriui Johanesui fon Heeremanui. Pirmuoju MOPT prezidentu tapo vyskupas Juozas Tunaitis, MOPT generaliniu sekretorium – kun. Aušvydas Belickas.

PIRMIEJI SOCIALINĖS PAGALBOS PROJEKTAI

Pirmosios MOPT grupės pradėjo kurtis jau 1991 metų pabaigoje. Bendradarbiaujant su Bažnyčia, buvo stengiamasi surinkti energingų, gerbiamų ir socialiai aktyvių žmonių, kurie galėtų atsakingai vykdyti paramos projektus, nevengtų sunkaus ir neatlygintino darbo, branduolį. Pirmieji MOPT projektai buvo susiję su socialinių valgyklų kūrimu ir pagalba drabužiais.

Pirmoji MOPT valgykla (buvusi „Žeimenos“, Bazilijonų g. 6) Vilniuje  buvo atidaryta 1992 m. lapkričio 20 d. Joje kasdien maitindavosi 373 bedaliai. Tokios valgyklos sekančiais metais atsidarė dar keliuose Lietuvos miestuose, buvo pradėtas socialinis mokinių maitinimas mokyklose.

“MAISTAS ANT RATŲ”

Pradėjus  giliau domėtis žmonėmis, kuriems reikia pagalbos,  paaiškėjo, kad tarp jų yra nemažai ir tokių, kurie ne tik skursta, bet yra ir sunkūs ligoniai, dažnai nepasikeliantys iš lovos. Labai dažnai skurstantieji būdavo ir vieniši, priklausė nuo atsitiktinės svetimų žmonių pagalbos. Štai tokiems žmonėms ir buvo skirtas MOPT projektas „Maistas ant ratų“.

Šio projekto esmę sudarė idėja, kad karštas maistas specialiuose termosuose būtų pristatomas tiesiai į namus. Iš tiesų, sunkiai sergantys ir dažnai vieniši žmonės tokiu būdu gautų ne tik maistą, tačiau ir nuolatinį jais besirūpinantį žmogų, kuris dažnai būna vienintelis pagalbininkas.

1993 metais, gavus pagalbą iš Vokietijos katalikiško fondo “Renovabis” projektas “Maistas ant ratų” startavo 10 – yje Lietuvos miestų ir šiuo metu yra vykdomas 15-oje miestų.

SOCIALINIŲ PAGALBOS CENTRŲ IR LABDAROS VAISTINIŲ KŪRIMAS

Bendradarbiaujant su Vokietijos maltiečių organizacija “Malteser – Hilfsdienst” Lietuvos miestuose MOPT nuo 1993 metų pradėjo kurti socialinės pagalbos centrus, kuriuose socialiai remtiniems žmonėms buvo dalinami dėvėti drabužiai, batai, teikiama kita būtina socialinė pagalba.

1993 – 1996 metais Lietuvos miestuose buvo atidaryta 19 tokių MOPT socialinės pagalbos centrų, kurie kasmet teikdavo pagalbą tūkstančiams žmonių.

Taip pat buvo įkurtos MOPT labdaros vaistinės Vilniuje, Ignalinoje ir Vilkaviškyje.

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS NAMUOSE PROJEKTAS

Netrukus tapo aišku, kad daugiausiai pagalbos reikia vienišiems seniems sergantiems žmonėms ir neįgaliesiems, nes jie patys neturi jokių galimybių ne tik gauti pajamų pragyvenimui, bet ir patys apsitarnauti. Buvo nutarta neapsiriboti vien tik vienkartine pagalba remtinam žmogui drabužiais, batais arba pamaitinimu socialinėje valgykloje, tačiau su apmokytų savanorių pagalba turėti nuolatinį  kontaktą su socialiai remtinais senais žmonėmis ir juos globoti nuolat.

1997 metais, gavus Europos sąjungos “Phare” programos finansavimą, buvo pradėtas “Socialinės priežiūros namuose” projektas. Apmokius savanorius,  jis buvo pradėtas vykdyti 5 didžiausiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Kaišiadoryse, Marijampolėje.

Socialinės priežiūros namuose buvo apmokyti 324 savanoriai, kurie pradėjo globoti 654 sunkiai sergančius ligonius namuose.  Socialinės priežiūros projektas šiuo metu yra vykdomas 4 miestuose.

MOPT REGIONINĖS STRUKTŪROS SUKŪRIMAS

1996 metais buvo atlikti esminiai MOPT struktūros plėtros darbai  ir MOPT projektai sujungti į regioninius centrus. Kiekviename Lietuvos vyskupijos centre įsteigtas vienas maltiečių veiklą koordinuojantis MOPT biuras, kuris tapo vyskupijos maltiečių susirinkimo, mokymo ir jaunimo programų vykdymo vieta.

Panašūs biurai buvo 1994 metais įkurti Vilniuje ir Kaišiadoryse, 1996 metais – Kaune ir Marijampolėje, 1997 metais – Panevėžyje. Bukonyse buvo pastatytas MOPT jaunimo centras.

1996 metų lapkričio mėnesį atidarytas MOPT socialinės pagalbos ir valdymo centras Vilniuje, kuris sujungė sostinėje esančias socialines MOPT tarnybas: drabužių šalpos punktą, vaistinę, slaugos tarnybą. Jame taip pat  įsikūrė MOPT susirinkimų ir mokymo centras, kuriame vykdomos mokymo programos, vyksta savanorių ir maltiečių jaunimo susirinkimai. Čia įsikūrė ir Vilniaus arkivyskupijos MOPT centras ir MOPT generalinis sekretoriatas. Tame pačiame pastate 1996 m. lapkričio 30 d. atidaryta ir Maltos ordino ambasada Lietuvoje.

1996 metais Lietuvoje toliau kūrėsi MOPT padaliniai. Naujos MOPT grupės įsikūrė Akmenėje, Visagine,  Alytuje ir kt. Šiuo metu MOPT grupės, vykdančios socialinius projektus, veikia 25 Lietuvos miestuose.

VAIKŲ DIENOS CENTRAI

Siekdama padėti vaikams iš socialiai remtinų šeimų, 2005 metais Maltos ordino pagalbos tarnyba ėmė kurti socialinius vaikų centrus. Šeimos, kurių vaikai yra centruose, buvo atrinktos gavus mokyklų, seniūnijų, socialinių skyrių, policijos nepilnamečių inspektorių, bažnyčių rekomendacijas.

MOPT vaikų dienos centrai 2006 metais įsikūrė Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Šiauliuose.

2009 metais buvo pradėtas MOPT vaikų dienos centrų mokyklose kūrimas. Kuriantis mokyklose centrams buvo lengviau gauti patalpas ir kvalifikuotus socialinius pedagogus. Šiuo metu MOPT turi 4 Vaikų dienos centrus mokyklose.

JAUNŲJŲ MALTIEČIŲ ORGANIZACIJA

1993 metais MOPT pradėjo kurti jaunųjų maltiečių grupes miestuose. Tikslas buvo – įtraukti jaunimą į socialinę veiklą, skiepyti pagalbos artimui idėjas. Palaipsniui ši veikla išaugo į didelę MOPT jaunimo organizaciją, kuri dabar veikia 26 miestuose.

LABDARINGOS INICIATYVOS

2006 metais Maltos ordino ambasadoriaus grafo Douglas von Saurma iniciatyva startavo maltiečių labdaros kampanija ‘Kalėdinė sriuba”, (vėliau pavadinta “Maltiečių sriuba”). Jos tikslas – įtraukti Lietuvos visuomenę į socialiai apleistų, senų, vienišų, skurdžių žmonių globą. Kampanijos metu rengiami spalvingi renginiai miestų centruose, už aukas dalinama sriuba, kviečiama paremti maltiečių projektus. Kampanijos finalinis akordas – didelis koncertas televizijoje su galimybe tiesiogiai aukoti telefonu ar SMS žinutėmis.

Šios labdaringos iniciatyvos partneriais tapo Lietuvos kariuomenė, LR Švietimo ministerija, miestų savivaldybės, mokyklos. Renginiai atkreipė  šalies visuomenės dėmesį į senų vienišų žmonių problemą, dešimtys tūkstančių Lietuvos žmonių parėmė maltiečių inciatyvas savo aukomis.

Akcijos metu Jaunieji maltiečiai taip pat rengia konkursą  “Geriausia labdaros idėja”, kuriuo siekiama įjungti į labdaros akcijų organizavimą ir jaunimą. Konkurso esmė – sugalvoti jaunatvišką būdą greitai surinkti aukų (organizuojant koncertus, spektaklius, parodos, varžybas, darant rankdarbius ir t.t.) ir paaukoti uždirbtas lėšas senukų globai. Konkursas pelnė didelį pasisekimą. Jame kiekvieną rudenį dalyvauja tūkstančiai jaunų žmonių

Nuo 2006 metų  akcija “Maltiečių sriuba”  kiekvienais metais prieš Kalėdas rengiama 20 – yje Lietuvos miestų ir baigiasi dideliu koncertu televizijoje.

PILIGRIMINĖS KELIONĖS Į LURDĄ

Nuo 2007 metų Maltos ordino ambasadoriaus Lietuvoje grafo Douglas von Saurma iniciatyva maltiečiai pradėjo organizuoti neįgalių žmonių ir piligrimų kelionę į Lurdą, į ten gegužės mėnesį rengiamas Maltiečių dienas. Tomis dienomis į šį Prancūzijos miestą suvažiuoja ne tik tūkstančiai maltiečių su ligoniais iš viso pasaulio, tačiau ir Maltos ordino vadovybė.

Netrukus ši piligriminės kelionės iniciatyva buvo papildyta akcija “Uždekime žvakutę Lurde”. Jos esmė – platinti Lietuvos miestuose specialias žvakutes (kurios po to vežamos į Lurdą), prikabinus prie jų žmonių asmeninius maldavimus už sveikatą.

PARTNERIAI

Nuo pat pirmų MOPT gyvavimo dienų ją lydi ištikimi partneriai – Vokietijos Maltos ordino pagalbos tarnyba (Malteser – Hilfsdienst). Šimtai šios organizacijos narių lydėjo labdaros transportus į Lietuvą, rinko aukas socialiniams projektams, vežė medicinos įrangą ligoninėms, inicijavo partnerystes tarp Lietuvos ir Vokietijos miestų. Tai jie darė pasiaukojamai, savo laisvo laiko sąskaita, neskaičiuodami įdėtų pastangų ir jėgų. Daugiau kaip 20 -ies Vokietijos miestų maltiečiai dalyvauja pagalboje Lietuvai ir tapo artimais draugais ir bičiuliais.

SAVANORIŠKA ORGANIZACIJA

Visa MOPT veikla tapo galima tik daugybės maltiečių savanorių dėka. Tik jų pastangomis veikia socialiniai projektai, Vaikų dienos centrai, vyksta labdaros akcijos, konkursai ir piligriminės kelionės.

Šimtų jaunų žmonių atėjimas į organizaciją ne tik pagelbėjo daugeliui remtinų žmonių, tačiau ir tapo didele mokykla jiems patiems, ugdant vertybes ir požiūrį į gyvenimą.