Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Narystė

Maltos ordino pagalbos tarnybos (MOPT) Asociacijos nariais gali tapti veiksnūs 18 metų sulaukę fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę raštišką prašymą priimti į Asociacijos narius ir gavę Asociacijos Prezidiumo pritarimą.

Asmenys, siekiantys narystės Asociacijoje, privalo savo  veikloje vadovautis katalikybės principais.

Naujas narys įgyja nario teises kai jo prašymą patvirtina Asociacijos Prezidiumas ir jis sumoka kasmetinį 5€  Asociacijos nario mokestį  už einamuosius kalendorinius metus. Stojamasis Asociacijos nario įnašas yra 15 € .

NARIO TEISĖS:

 • Dalyvauti ir balsuoti Asociacijos narių visuotiniame susirinkime;
 • Naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis Prezidiumo nustatyta tvarka;
 • Susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
 • Bet kuriuo metu išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju, sumokėtas kasmetinis nario mokestis ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
 • Kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas panaikinti Asociacijos Visuotinio narių susirinkimo  ir vadovo sprendimus, taip pat pripažinti negaliojančiais vadovo sudarytus sandorius, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, Asociacijos įstatams arba protingumo ir sąžiningumo principams;
 • Kitas teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose nustatytas teises.

Asociacijos buveinėje,  taip pat Asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.

Už Asociacijos narių registravimą atsako Asociacijos generalinis sekretorius.

NARIO PAREIGOS:

 • Laikytis Asociacijos įstatų;
 • Laiku mokėti nustatytą Asociacijos nario mokestį;
 • Laikytis pagrindinių Asociacijos vykdomos veiklos principų.

NARYSTĖS NUTRAUKIMAS AR PAŠALINIMAS

Savo noru išstodamas iš Asociacijos narys turi pateikti prašymą raštu Asociacijos prezidiumui. Nuo prašymo pateikimo Asociacijos Prezidiumui dienos asmuo laikomas išstojusiu iš Asociacijos.

Asociacijos narys Prezidiumo sprendimu gali būti pašalintas iš Asociacijos, jei  nesilaiko Asociacijos įstatų, nemoka nario mokesčio, jo veikla kompromituoja Asociacijos įvaizdį ar nesilaikoma pagrindinių Asociacijos veiklos principų.

NARIO MOKESTIS

Kasmetinis nario mokestis (5€)  turi būti sumokamas iki kiekvienų einamųjų metų liepos mėnesio 1 dienos. Nesumokėjus kasmetinio nario mokesčio iki nustatyto termino, Asociacijos narys raštu įspėjamas apie pareigą sumokėti nario mokestį.

Jeigu narys nesumoka nario mokesčio iki einamųjų metų pabaigos, jo narystė Asociacijoje automatiškai nutrūksta.

Prezidiumas gali atleisti nuo nario mokesčio mokėjimo aktyvius Asociacijos narius ir, esant svarbioms priežastims,  kitus Asociacijos narius.

GARBĖS NARIAI

 • Asociacijos garbės narius renka Prezidiumas.
 • Asociacijos garbės nariais gali būti Lietuvos ir užsienio piliečiai savo profesine, moksline pedagogine, kultūrine ir/ar visuomenine veikla ženkliai prisidėję prie  Asociacijos gyvavimo  bei paramos jai ar nusipelnę veiklai, susijusiai su Asociacijos siekiamais tikslais. Garbės nariu gali būti ir ne Asociacijos narys.
 • Garbės narys, tuo atveju, jeigu jis nėra Asociacijos narys, neįgyja MOPT Įstatų 3.2.2. ir 3.2.4 punktuose  nustatytų Asociacijos nario teisių ir pareigų.
 • Asociacijoje vedama atskira garbės narių registracija.
 • Už Asociacijos garbės narių registravimą atsakingas Asociacijos Generalinis sekretorius.