Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Parama

Kokią paramą teikiame

Maltos ordino pagalbos tarnyba teikia paramą pagalbos reikalingiems žmonėms, vaikams ir ligoniams daiktais ir paslaugomis.

Pastoviai yra teikiamos šios socialinės paslaugos:

 • Karšto maisto atvežimo į namus (projektas “Maistas ant ratų”);
 • Socialinės priežiūros namuose;
 • Socialiai remtinų vaikų auklėjimas ir maitinimas Vaikų dienos centruose.
 •  Neįgaliujų pavežėjimo paslauga.


Care

 Socialinės priežiūros namuose projekto metu yra teikiamos šios paslaugos:

 • Sanitarinė – higieninė priežiūra;
 • Pagalba buityje;
 • Maisto pirkimas;
 • Lankymas ligoninėje, bendravimas su gydančiu medicinos personalu;
 • Kompensacinių priemonių gavimas;
 • Palydėjimas pas medikus;
 • Aprūpinimas (nors ir dalinis) slaugos ir higienos priemonėmis, nereceptiniais medikamentais.

Vaikų dienos centruose yra teikiamos šios paslaugos:

 1. Socialinės ir ugdymo paslaugos  socialiai remtiniems 7-18 metų  vaikams;
 2. Bendravimas su valstybės institucijomis,  reikalingos paramos šeimai ar jos nariui suteikimas.
 3. Lavinimo ir kultūrinių renginių, vasaros stovyklų vaikams organizavimas;
 4. Maitinimo paslaugos;
 5. Higienos ir  socialinių įgūdžių ugdymas;
 6. Sąlygų pamokų ruošai, tinkamam ir  turiningam popamokiniam vaikų užimtumui, meninių įgūdžių lavinimui suteikimas.

Neįgaliųjų pavežėjimo paslauga

Paslaugos daiktais yra šios:

 • Padėvėtų rūbų ir batų negražintino suteikimo paslauga.
 • Kompensacinės technikos suteikimo (ilgalaikio ar trumpalaikio) paslauga neįgaliems asmenims.

Fiziniams asmenims

Maltos ordino pagalbos tarnyba remia šių kategorijų fizinius asmenis:

 • Neįgaliuosius;
 • Ligonius;
 • Vaikus našlaičius ir be tėvų globos likusius vaikus;
 • Nedirbančius pensininkus, negaunančius kitų pajamų, išskyrus pensijas ir kitas socialines išmokas;
 • Bedarbius;
 • Asmenis, kuriems LR įstatymų nustatyta tvarka pripažintas nukentėjusiųjų teisinis statusas;
 • Šeimas (asmenis), kurių gaunamos pajamos negali patenkinti jų minimalių socialiai priimtinų poreikių, kurių mastą nustato savivaldybės; asmenys, savivaldybių nustatyta tvarka pripažinti nukentėjusiais nuo karo ir gaivalinių nelaimių, gaisrų, ekologinių katastrofų, epidemijų, užkrečiamųjų ligų protrūkių

Juridiniams asmenims

Maltos ordino pagalbos tarnybos paramos gavėjais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti šie juridiniai asmenys:

 • Labdaros ir paramos fondai;
 • Biudžetinės įstaigos;
 • Asociacijos;
 • Visuomeninės organizacijos;
 • Viešosios įstaigos;
 • Religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai;
 • Tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai), o taip pat kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams ir (arba) dalininkams, ir (arba) nariams.

Šie juridiniai asmenys tampa paramos gavėjais ir įgyja teisę gauti paramą tik šio įstatymo nustatyta tvarka gavę paramos gavėjo statusą.

Paramos gavėjais taip pat gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodytos užsienyje esančios lietuvių bendruomenės, kitos lietuviškos įstaigos ar organizacijos ir tarptautinės labdaros organizacijos.

PARAMA NETEIKIAMA:

Pelno siekiantiems verslo subjektams:

 • Personalinėms įmonėms.
 • Akcinėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms.