Prezidiumas

BRONIUS EINARS

MALTOS ORDINO PAGALBOS TARNYBOS PREZIDENTAS

El. paštas:  prezidentas@maltieciai.lt

MOPT PREZIDIUMAS:

ANDRIUS LUKAŠONOKAS (VICE- PREZIDENTAS),

ANTANAS MARTUSEVIČIUS

ALGIMANTAS ANDRAŠIŪNAS

VAIDAS TUMĖNAS

RŪTA VOVERYTĖ

KUN. VYTAUTAS RAPALIS

PREZIDIUMO SUDĖTIS IR KADENCIJOS

Maltos ordino pagalbos tarnybos (MOPT) Asociacijos Prezidiumas yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kurio narius 4 metų laikotarpiui renka Visuotinis narių susirinkimas.

Prezidiumą sudaro 7 nariai, kurie iš savo tarpo 4 metų kadencijai renka Prezidentą ir Viceprezidentą.

Prezidiumo nario kadencijų skaičius neribojamas.

Prezidiumo nariais renkami nepriekaištingos reputacijos, aukštos moralės, savo visuomenine veikla pasižymėję katalikai Asociacijos nariai.

Bent vienas Prezidiumo narys turi būti katalikų bažnyčios kunigas.

MOPT PREZIDIUMO FUNKCIJOS:

 • Vadovauja Asociacijos veiklai;
 • Skiria ir atšaukia Asociacijos Generalinį sekretorių, svarsto jo veiklos ataskaitą;
 • Priima sprendimus dėl Asociacijos padalinių, filialų, atstovybių steigimo ir pabaigos;
 • Skiria ir atleidžia Asociacijų padalinių, filialų, atstovybių vadovus sprendžia naujų pareigybių Asociacijoje reikalingumo  ir darbuotojų atlyginimo klausimus;
 • Rengia rekomendacijas dėl Asociacijos padalinių, filialų, atstovybių veiklos;
 • Priima sprendimus dėl Asociacijos projektų vykdymo;
 • Pritaria naujų narių priėmimui į Asociaciją;
 • Pritaria Asociacijos sudaromiems sandoriams, kurių vertė didesnė nei 20 000 litų;
 • Šaukia Visuotinį narių susirinkimą ir narių Įgaliotinių susirinkimą;
 • Nustato įgaliotinių kvotas;
 • Parenka ir keičia Asociacijos buveinę;
 • Turi kitas teises ir pareigas, numatytas Asociacijos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose.

Prezidiumo posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Prezidiumo narys. Prezidiumas gali priimti sprendimus, kai jo  posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Prezidiumo narių.

Prezidiumo priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsavo daugiau kaip pusė dalyvaujančių Prezidiumo narių.

Prezidiumo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamu yra Prezidento balsas.

Prezidiumo posėdžiuose dalyvauja ir Asociacijos Generalinis sekretorius be sprendžiamojo balso teisės.

PREZIDIUMO KURUOJAMOS SRITYS

ASOCIACIJOS PREZIDENTAS:

 • Vadovauja Prezidiumo darbui;
 • Reprezentuoja Asociaciją Lietuvoje ir užsienyje.

Tuo atveju, jeigu Asociacijos Prezidentas laikinai negali eiti savo pareigų dėl ligos, komandiruotės ar kitos svarbios priežasties, jo pareigas Asociacijoje vykdo Prezidiumo Vice -prezidentas.