Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Etikos kodeksas

PATVIRTINTA

Maltos Ordino pagalbos tarnybos prezidiumo

2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu  Nr. 25/PN-69

(nauja redakcija 2018-04-26 Nr. 27/PS-80)

 

MALTOS ORDINO PAGALBOS TARNYBOS LIETUVOJE

ETIKOS KODEKSAS

 

1. Įvadas

Maltos ordino pagalbos tarnyba (toliau – MOPT) yra nevyriausybinė, politiškai nepriklausoma, stipri, katalikiška, aukštos reputacijos, šiuolaikiška, savarankiška, savanoriška organizacija, per vykdomas programas, projektus ir reguliarias akcijas savo veiklą skirianti labiausiai pažeidžiamo visuomenės segmento – vienišų senelių, neįgaliųjų, vaikų ir paauglių (toliau – paslaugų gavėjai) dvasiniam ugdymui, socialinės atskirties mažinimui, socialinės padėties Lietuvoje gerinimui.

MOPT etikos kodeksas įtvirtina pagrindinius šios organizacijos savanorių, samdomų darbuotojų ir vadovų dorovinio ir teisinio elgesio principus, kurių tiesiogiai nenustato Lietuvos Respublikos teisiniai aktai, MOPT įstatai ir kiti vidaus tvarkomieji dokumentai. Etikos kodekso doroviniai ir teisiniai reikalavimai yra bendri visiems veiklos vykdytojams ir visiems privalomi.

Su MOPT etikos kodeksu privalo susipažinti ir juo vadovautis visi MOPT veiklą vykdantys ir naujai į ją įsiliejantys asmenys.

2. Pagrindinės etinės vertybės

Priklausymas MOPT organizacijai įpareigoja visus siekti bendro tikslo vadovaujantis:

 • Maltos ordino devizu „Tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems“.
 • MOPT misija „Teikti pagalbą vargstantiems, neįgaliems, vienišiems ir kitiems socialinės rizikos asmenims ar grupėms, skatinti socialinę brandą bei savanorystę bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir rėmėjais Lietuvoje ir užsienyje“.
 • MOPT vizija „Moderni, atvira, gerbiama, tobulėjanti, vienijanti geros valios žmones, grįsta savanoriškais principais bei katalikiškomis vertybėmis organizacija, teikianti kokybiškas socialines paslaugas, siekiant mažinti socialinę atskirtį Lietuvoje“.
 • Ilgalaike ir trumpalaike MOPT veiklos strategija, tikslais ir uždaviniais.
 • Toliau pateiktomis pagrindinėmis etinėmis veiklos vertybėmis.

 

Nesavanaudiškas tarnavimas kitiems, sukuriant pusiausvyrą tarp asmeninių ir visuomeninių interesų.

 • Tenkinti paslaugos gavėjų poreikius, teikti jiems visapusišką informaciją apie MOPT teikiamas paslaugas, nesiekiant atlygio ar kitokios asmeninės naudos.
 • Prisiimti asmeninę atsakomybę už teikiamų paslaugų kokybę.
 • Nesinaudoti MOPT vardu bei pasiekimais asmeniniams tikslams pasiekti.

 

Tiesos ir teisingumo siekis.

 • Sąžiningai naudoti materialinius išteklius ir tausoti MOPT veikloje naudojamas priemones.
 • Su kolegomis dalintis žiniomis ir patyrimu, siekiant abipusio tobulėjimo ir socialinės gerovės paslaugų gavėjams.
 • Apie bet kokius nenumatytus įvykius, nesklandumus ar nelaimingus atsitikimus vykdant veiklą, taip pat apie nutrauktus ryšius su paslaugų gavėju (jo iniciatyva ar dėl netikėtai pasikeitusių aplinkybių) nedelsiant informuoti MOPT vadovybę.

 

Pagarba kiekvieno asmens prigimtinėms teisėmsorumui, moralinėms vertybėms, religijos laisvei, papročiams, tradicijoms.

 • Vykdant veiklą, svarbu su paramos ir paslaugų gavėjais, savanoriais, nariais, darbuotojais aptarti būsimo tarpusavio bendravimo ypatumus.
 • Apie pagarbą kito žmogaus prigimtinėms teisėms ir toleranciją diskutuoti su jaunaisiais maltiečiais ir paramą gaunančiais vaikais – tai padės išvengti nemalonių situacijų ar incidentų.

 

Atvirumas, sąžiningumas, atsakomybė santykiuose su paramos ir paslaugų gavėjais, bendradarbiais, savanoriais, nariais, vadovais, partneriais, rėmėjais.  

 • Tarpusavio santykiuose visi privalo vadovautis pasitikėjimo, draugiškumo, taktiškumo, mandagumo, sąžiningumo principais.
 • Nevengti konstruktyvios kritikos.
 • Neslėpti pastebėtų aplaidumo, nesąžiningumo ar piktnaudžiavimo faktų, teisinių aktų, dorovinių normų ar vidaus tvarkos pažeidimų MOPT veikloje.
 • Pripažinti kolegų nuomonių skirtumus ir priimti pagrįstą kritiką savo atžvilgiu.
 • Korektiškai aiškintis tarpusavio nesusipratimus.

 

Pagarba MOPT organizacijai ir jos prestižui. 

 • Visomis progomis viešinti informaciją apie teigiamą MOPT patirtį, siekiant žinomumo ir prestižo;
 • Pagarbiai elgtis su aukotojais, rėmėjais bei partneriais;
 • Atremti neteisingą MOPT kritiką privačiuose ar viešuose pokalbiuose.
3. Netoleruotini dalykai, apie kuriuos būtina informuoti tiesioginį vadovą ar MOPT vadovybę
 • Netoleruotini yra aplaidumas, nesąžiningumas ar piktnaudžiavimų faktai, teisinių aktų, dorovinių normų ar vidaus tvarkos pažeidimai MOPT veikloje;
 • Paramos gavėjo ar kolegos žeminimas dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, išvaizdos, negalios, rasės, etninės priklausomybės, įsitikinimų, šeiminės padėties ar pan;
 • Netaktiškas išpuolis žodžiu ar fizinis smurtas prieš kolegą ar paslaugų gavėją dėl veiklos ar asmeninių savybių;
 • MOPT nario pasirodymas viešoje vietoje apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar toksinių medžiagų;
 • Nepagrįstos paskalos, intrigos ar šmeižtas organizacijos ar asmens adresu;
 • Konfidencialios informacijos apie kolegą, paslaugų gavėją ar organizaciją viešinimas be asmens ar MOPT vadovybės sutikimo.

 

4. Reikalavimai siekiant išvengti seksualinio priekabiavimo ir smurto
 • MOPT veikloje dalyvauja moterys, vyrai, jaunuoliai, mergaitės, berniukai. Vieni dalyvauja kaip savanoriai, samdomi darbuotojai ar specialistai, vykdantys veiklą, kiti – kaip paramos ar paslaugų gavėjai. Visiems svarbu turėti fizinę ir dvasinę neliečiamybę, būti apsaugotiems nuo seksualinio ar kitokio priekabiavimo ir smurto;
 • Visi dalyvaujantys MOPT veikloje privalo žinoti seksualinio priekabiavimo ar smurto apraiškas, grėsmes ir jų prevenciją. Būtina apie tai kalbėti su jaunaisiais maltiečiais ir paslaugų gavėjais, ypač vaikais. Kalbėti delikačiai, atsižvelgiant į amžių ir supratimą, akcentuojant, kad MOPT veikla grindžiama krikščioniškomis vertybėmis, tolerancija ir tarpusavio pagarba;
 • Visi, kurių veikla organizacijoje tiesiogiai susijusi su vaikais, jaunuoliais (jaunųjų maltiečių vadovai ir kiti dirbantys su jaunaisiais maltiečiais, dienos centrų darbuotojai ir jiems talkinantys savanoriai, vaikus vežiojantys vairuotojai, teikiantieji paslaugas namuose), jau dalyvaujantys veikloje ar tik pradedantys ją, privalo užpildyti MOPT vadovybės patvirtintos formos įsipareigojimą saugoti veikloje jam ar jai patikėtus asmenis nuo seksualinio priekabiavimo ir smurto;
 • Asmenys, bausti ar apkaltinti dėl seksualinio priekabiavimo, smurto ar turintys priklausomybę (nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar toksinių medžiagų), negali dalyvauti MOPT veikloje, susijusioje su vaikais, jaunuoliais, ir teikti paslaugas paramos gavėjų namuose.

 

5. Valdymo etika

MOPT vadovybė įtvirtina:

 • Demokratinius valdymo principus, pasitikėjimą, kūrybiškumą bei iniciatyvumą skatinančią atmosferą organizacijos viduje;
 • Viešumą, savalaikės ir tikslios vidinės bei išorinės informacijos sklaidą;
 • Nepakantumą ir reagavimą laiku į informaciją apie etinių, dorovinių reikalavimų, teisinių aktų ar vidaus tvarkos pažeidimus; net ir mažiausioms seksualinio priekabiavimo ir bet kokios priklausomybės (nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar toksinių medžiagų) apraiškoms;
 • Žmogiškųjų išteklių kaip didžiausios vertybės ir sėkmės prielaidos politiką MOPT veikloje;
 • Lėšų, skirtų MOPT veiklai, vidinę kontrolę ir nesitaikstymą su lėšų naudojimo piktnaudžiavimu, slėpimu ar teisiniais pažeidimais.

 

MOPT vadovybė privalo:

 • Su visais elgtis vienodai teisingai, gerbiant ir ginant visų savanorių, narių, darbuotojų, paramos ir paslaugų gavėjų sąžinės, saviraiškos ir bendravimo teises bei privatumą;
 • Skatinti visus dalyvaujančius MOPT veikloje prisiimti asmeninę ir profesinę atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus;
 • Rinkti ir analizuoti atsiliepimus viešoje erdvėje apie organizacijos veiklą;
 • Nuolat viešinti teigiamą organizacijos patirtį, siekiant jos prestižo ir žinomumo;
 • Gerbti aukotojo, rėmėjo, partnerio privatumą;
 • Užtikrinti skaidrius, sąžiningus, tarpusavio pasitikėjimu grįstus santykius su rėmėjais bei partneriais. Reguliariai teikti jiems ir visuomenei informaciją apie gautų lėšų panaudojimą ir veiklos rezultatus;
 • Aukotojų ir rėmėjų lėšas naudoti tik MOPT veiklai vykdyti. Kai rėmėjas, partneris ar aukotojas lėšas skiria konkrečiam tikslui, jas tik tam naudoti ir informuoti aukotoją apie lėšų panaudojimą bei rezultatą.

 

6. Baigiamosios nuostatos
 • Atsakomybę už etikos kodekso normų pažeidimą nustato ir taiko Maltos ordino pagalbos tarnybos Etikos komisija.
 • Etikos komisija veikia vadovaudamasi Etikos komisijai parengtais nuostatais, kuriuos patvirtina Maltos ordino pagalbos tarnybos Prezidiumas.

 

Medžiagą paruošė ir po svarstymo MOPT prezidiumo posėdyje koregavo Etikos komisija