Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Rėmėjų asmens duomenų tvarkymo privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Maltos ordino pagalbos tarnyba rūpinasi Jūsų asmens duomenų apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų asmens duomenis. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šias Privatumo politikos nuostatas.

Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie Mūsų vykdomą asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą.

Teikdami savo asmens duomenis Maltos ordino pagalbos tarnybai Jūs patvirtinate, kad esate 18 metų amžiaus ir vyresnis veiksnus asmuo. Asmenys jaunesni nei 18 metų negali teikti jokių asmens duomenų be tėvų ar globėjų sutikimo.

Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri Privatumo politikos dalis yra neaiški, kreipkitės į mus šiais kontaktais:

Maltos ordino pagalbos tarnyba

Juridinio asmens kodas: 190740859

Adresas: Gedimino pr. 56B, Vilnius

El. pašto adresas: info@maltieciai.lt

Telefonas: + 370 5 249 7304

Bet kokia žodžio „mes“ forma Privatumo politikoje reiškia Maltos ordino pagalbos tarnybą.

Privatumo politikos nuostatos taikomos rėmėjams fiziniams asmenims, kurie suteikia mūsų įstaigai nuolatinę ar vienkartinę paramą

 

Kodėl mes renkame informaciją apie Jus?

Paprastai mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, nes Jūs suteikėte mūsų organizacijai paramą

Taip pat mes turime teisės aktų mokesčių, apskaitos ir kitose srityje nustatytas teisines pareigas, siejamas su informacija apie rėmėjų aukas, ir dėl šių priežasčių mes privalome rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

 

Kokią informaciją turite mums pateikti ir kodėl?

Siekdami suteikti paramą Jūs privalote pateikti šią informaciją:

Teikdami paramą per mūsų internetinę svetainę: vardas, pavardė, el.pašto adresas, telefono numeris, paramos suma, paramos suteikimo data;

Atlikdami bankinį pavedimą arba užpildžius elektroninę nuolatinio rėmimo formą:

identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas (jei nurodote jį atlikdami mokėjimą);

mokėjimo duomenys (banko sąskaita, atsiskaitomosios kortelės duomenys, paramos suma, paramos suteikimo data, periodiškumas, kiti mokėjimo duomenys ir pan. informacija);

kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas, telefonas ir pan.).

Jums teikiant paramą, mes taip pat galime rinkti kitą informaciją, susijusią su paramos suteikimu (jei sudaroma paramos teikimo sutartis: paramos sutarties dalykas, vykdymo sąlygos, vykdymo dokumentai, reguliarios  įmokos ir pan.).

 

Kokią informaciją apie Jus gauname iš kitų šaltinių?

Kai aukojate mūsų organizacijai svetainėje, asmens duomenis gauname iš Jūsų tiesiogiai. Tačiau, kai teikiate paramą atlikdami mokėjimo pavedimą, Jūsų identifikacinius ir mokėjimo duomenis  galime gauti iš bankų ar mokėjimo įstaigų.

Mes taip pat galime gauti Jūsų asmens duomenis iš valstybinių įstaigų, institucijų (pvz. VMI), jei jos teisės aktuose nustatyta tvarka kreipiasi su prašymu pateikti duomenis apie Jus.

 

Koks yra teisinis Jūsų asmens duomenų rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga:

sutarčiai su Jumis sudaryti bei vykdyti (kuomet sudaroma aukojimo sutartis) (BDAR 6 str. 1 d. b p.);

teisinėms prievolėms įvykdyti (BDAR 6 str. 1 d. c p.);

įgyvendinant mūsų teisėtą interesą (BDAR 6 str. 1 d. f p.), šiais atvejais:

ateityje informuoti Jus apie mūsų veiklą, prašyti paremti ir (arba) padėkoti už paramą (t. y. rinkodaros tikslais), jei Jūs esate anksčiau parėmę mūsų organizaciją. Šiais tikslais, teisėto intereso pagrindu tvarkome Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir (arba) gyvenamosios vietos adresą ir telefono numerį, ankstesnio aukojimo sumą ir datą, t. y. duomenis kuriuos Jūs mums pateikėte;

statistiniais tikslais;

paramos skaidraus ir tinkamo panaudojimo užtikrinimo tikslu;

užklausų administravimo tikslu;

mūsų organizacijos veiklos tobulinimo, vidaus organizavimo ir veiklos užtikrinimo bei tęstinumo tikslais;

pateikdami teisinius reikalavimus, siekdami jų įvykdymo ir gynimo, patys gindamiesi nuo ieškinių ir skundų;

vykdant profiliavimą rinkodaros ir statistikos tikslais.

Jums išreiškus norą būti informuotam apie mūsų teikiamą pagalbą vargstantiems (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

 

Ar mes renkate jautrią informacija apie Jus?

Mes nerenkame jautrios informacijos, tokios kaip sveikatos ar kiti specialiųjų kategorijų duomenys, apie Jus.

 

Profiliavimas

Mes vykdome automatizuotą profiliavimą rinkodaros ir statistikos tikslais. Dėl vykdomo profiliavimo Jums nekyla teisinių pasekmių ir (arba) panašiu būdu jis nedaro Jums didelio poveiko.

 

Kam perduodame informaciją apie Jus?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

valstybės, teisėsaugos institucijoms, kai tai numatyta teisės aktuose ir teisės aktuose numatyta apimtimi;

mūsų paslaugų teikėjams (buhalterinės apskaitos, reklamos, mokėjimo ir pan.);

informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (elektroninio pašto, verslo valdymo ir apskaitos sistemų, duomenų saugyklų ir pan.);

mūsų organizaciją audituojančioms bendrovėms;

pasitelktiems asmens duomenų tvarkytojams;

mūsų organizacijos savininkams, valdymo organų nariams.

Gavus atskirą Jūsų sutikimą, asmens duomenis galėsime teikti ir kitiems asmenims.

Perduodami Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims mes užtikriname perduodamų asmens duomenų saugumą.

 

Ar perduodame informaciją už Europos ekonominės erdvės ribų?

Už Europos ekonominės erdvės ribų informacija, išskyrus slapukų surinkta statistinė informacija nėra perduodama.

 

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Informaciją apie Jus saugome vadovaudamiesi Bendrąja dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro.

Rinkodaros tikslu asmens duomenys tvarkomi nuo paskutinio Jūsų paaukojimo mūsų organizacijai (teisėto intereso pagrindu) ir(arba) nuo Jūsų sutikimo būti informuotam apie mūsų teikiamą pagalbą vargstantiems (sutikimo pagrindu) gavimo iki Jūsų prašymo rinkodaros tikslu toliau nebetvarkyti Jūsų asmens duomenų gavimo.

 

Kokios Jūsų kaip duomenų subjekto teisės?

Jūs turite šiame skyriuje nurodytas teises, kurias įgyvendinti galite kreipdamiesi į mus kontaktais, nurodytais Privatumo politikos 1 skyriuje „Bendrosios nuostatos“. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus.

Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus bei sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, nustačius, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.

Pateikti prieštaravimą Jūsų asmens duomenų naudojimui rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su rinkodara.

Pateikti prašymą ištrinti arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus nustačius, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.

Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl mūsų ar trečiojo asmens teisėto intereso, jei Jūsų interesai nėra svarbesni.

Atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo.

Prašyti ištrinti visus duomenis, kuriuos esame surinkę apie Jus ir tokiu būdu įgyvendinti teisę „būti pamirštam“.

Prašyti „perkelti“ asmens duomenis, t. y. persiųsti kitam duomenų valdytojui ar perduoti Jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jeigu tai yra techniškai įmanoma ir jeigu asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis sutikimo ar sutarties pagrindu.

Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. pašto adresas ada@ada.lt, interneto svetainė https://vdai.lrv.lt/) ar kompetentingam teismui.

Prašyti atlyginti žalą, jei mums pažeidus Jūsų, kaip duomenų subjekto teises, Jūs patyrėte materialinę ar nematerialinę žalą.

 

Kaip užtikriname Jūsų asmens duomenų saugumą?

Mes taikome tinkamas technines ir administracines ir organizacines priemones tam, kad asmens duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Privatumo politikoje nurodytais atvejais perduodami Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims užtikriname perduodamų asmens duomenų saugumą.

Asmens duomenis tvarkome griežtai laikydamiesi konfidencialumo principo.

Pasirinkdami asmens duomenų tvarkytojus, reikalaujame, kad asmens duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, užtikrintų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą.

 

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Mūsų organizacija yra susikūrusi paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, tokiose kaip Facebook, Instagram, YouTube ir pan. Jei  ketinate bendrauti su mumis socialinės žiniasklaidos priemonėse, perskaitykite socialinio tinklo valdytojų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekite su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo

 

Slapukai

Svetainėje naudojame „Google Analytics“ slapukus _ga ir _ga_#, kurie skirti statistinei informacijai apie svetainės lankomumą rinkti. „Google Analytics“ slapukų saugojimo terminas – 2 metai.

Slapukai įdiegiami Jūsų įrenginyje tik gavus Jūsų sutikimą, išskyrus slapukus, kurie yra būtini tinkamam techniniam svetainės veikimui užtikrinti. Negavus Jūsų sutikimo naudoti slapukus dalis svetainės funkcijų gali dalinai ar visiškai neveikti. Galite ištrinti visus slapukus įdiegtus į Jūsų įrenginį bet kuriuo metu. Tačiau ištrynus slapukus, kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.

„Google Analytics“ įrankį, kurį įdiegus svetainėje nustatomi aukščiau nurodyti slapukai, teikia įmonė „Google Inc.“, veikianti JAV. Tai reiškia, kad asmens duomenys, renkami naudojant minėtą įrankį, perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų.

 

Privatumo politikos keitimas

Mes turime teisę bet kada, savo nuožiūra ar tais atvejais, kai tai būtina vadovaujantis teisės aktais, pakeisti Privatumo politiką. Visuomet susipažinkite su aktualia Privatumo politikos redakcija.

Privatumo politika patvirtinta ir galioja nuo 2021-11-26.