Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

MOPT Prezidiumas

BRONIUS EINARS

MALTOS ORDINO PAGALBOS TARNYBOS PREZIDENTAS

El. paštas:  prezidentas@maltieciai.lt

ASOCIACIJOS PREZIDENTAS:

Tuo atveju, jeigu Asociacijos Prezidentas laikinai negali eiti savo pareigų dėl ligos, komandiruotės ar kitos svarbios priežasties, jo pareigas Asociacijoje vykdo Prezidiumo Vice -prezidentas.

MOPT PREZIDIUMAS:

ANDRIUS LUKAŠONOKAS (VICE- PREZIDENTAS),

ANTANAS MARTUSEVIČIUS

ALGIMANTAS ANDRAŠIŪNAS

VAIDAS TUMĖNAS

RŪTA VOVERYTĖ

KUN. VYTAUTAS RAPALIS

PREZIDIUMO SUDĖTIS IR KADENCIJOS

Maltos ordino pagalbos tarnybos (MOPT) Asociacijos Prezidiumas yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kurio narius 4 metų laikotarpiui renka Visuotinis narių susirinkimas.

Prezidiumą sudaro 7 nariai, kurie iš savo tarpo 4 metų kadencijai renka Prezidentą ir Viceprezidentą.

Prezidiumo nario kadencijų skaičius neribojamas.

Prezidiumo nariais renkami nepriekaištingos reputacijos, aukštos moralės, savo visuomenine veikla pasižymėję katalikai Asociacijos nariai.

Bent vienas Prezidiumo narys turi būti katalikų bažnyčios kunigas.

MOPT PREZIDIUMO FUNKCIJOS:

Prezidiumo posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Prezidiumo narys. Prezidiumas gali priimti sprendimus, kai jo  posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Prezidiumo narių.

Prezidiumo priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsavo daugiau kaip pusė dalyvaujančių Prezidiumo narių.

Prezidiumo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamu yra Prezidento balsas.

Prezidiumo posėdžiuose dalyvauja ir Asociacijos Generalinis sekretorius be sprendžiamojo balso teisės.