Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Naujienos

NOKAS standartas užtikrina objektyvų socialinių paslaugų vertinimą ir skatina tobulėti

29/05/2024 


Maltos ordino pagalbos tarnyba (maltiečiai) teikdama socialines paslaugas vadovaujasi įsidiegtu kokybės standartu NOKAS, nes socialinių paslaugų kokybę supranta kaip nuolatinio tobulėjimo kultūrą. Šiame standarte keliami kokybės reikalavimai nėra baigtiniai, tai yra tik gairės organizacijoms siekiant atliepti įvairių grupių, bendruomenių poreikius, kurti naujus inovatyvius pagalbos metodus.

Vadovaudamiesi standartu NOKAS maltiečiai 2023 m. socialines paslaugas teikė atsižvelgdami į pagrindinius šiam standartui keliamus kriterijus.

Darbuotojų motyvacija

2023 m. maltiečiai darbuotojams vykdė slaugos mokymus: kaip rūpintis demencija sergančiais žmonėmis; išsėtinė sklerozė ir jos iššūkiai; pragulų profilaktika; senyvo amžiaus žmonių odos priežiūra. Vyko mokymai psichologine tema – kaip atpažinti, kad tavimi manipuliuoja ir atremti tinkamais būdais.

Vilniuje ir Marijampolėje 2–3 kartus per metus buvo organizuojamos darbuotojų supervizijos, kurių metu aptarti kylantys iššūkiai darbe su senyvo amžiaus ir negalią turinčiais asmenimis. Vieni svarbesnių ir dažnai kylančių slaugantiems darbuotojams klausimų – kaip brėžti ribas darbe su klientais ir kaip atliepti senyvo amžiaus žmonių poreikius.

Teikiamų paslaugų kokybės priežiūra

Siekdami veiklos gerinimo ir kokybės tobulinimo, maltiečiai nuolat atnaujina veiklos aprašus, supažindina su dokumentais organizacijos darbuotojus ir klientus.

Partnerystė ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Siekdami paslaugų kokybės gerinimo ir plėtros galimybių, maltiečiai bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldos institucijomis, socialinių paslaugų centrais (dėl klientų, pagalbos galimybių suteikimo senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims).

Bendradarbiaudami su kitomis nevyriausybinio sektoriaus organizacijomis siekiame dalintis geromis idėjomis, ieškome naujovių įgyvendinimo galimybių, kurios didintų visuomenės ir potencialių paslaugų gavėjų pasitikėjimą.

Socialinė partnerystė tarp viešojo administravimo institucijų ir NVO teikiant paslaugas skatina ekonominę plėtrą, atskleidžia socialinių problemų sprendimo būdus ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo galimybes.

Kita vertus, vietos savivaldybių ir maltiečių bendradarbiavimas padeda geriau įsivertinti esamą socialinių paslaugų poreikio situaciją, pagreitinti sprendimų priėmimus, įtraukiant į procesus vietinius resursus, tokius kaip savanoriška veikla. Tai sulaukia vietinių bendruomenių teigiamo vertinimo.

Bendruomenės įtraukimas

Paslaugų į namus srities darbuotojai (neretai kartu su paslaugas gaunančiais asmenimis) maltiečių organizacijoje tampa jos dalimi ir dalyvauja maltiečių bendruomenės renginiuose: važiuoja į vasarą vykstančią „Maltiečių dienos” stovyklą, su savo globojamais asmenimis arba kaip padėjėjai dalyvauja neįgaliųjų stovykloje Monciškėse „Paverskim negalią galia“. Taip pat jie yra kviečiami į maltiečių sielovados ar piligriminius renginius, nes maltiečių moto skelbia ne tik apie pagalbą vargstančiam, bet ir apie tikėjimo saugojimą. Tokiose veiklose darbuotojai stipriau jaučia emocinę organizacijos dvasią ir prasminį motyvą.

Darbuotojai įsitraukia ir į maltiečių savanorystės veiklas – savanoriškais pagrindais lydi neįgaliuosius į kultūrinius ar sielovadinius renginius, net į kasmetinį tarptautinį piligriminį žygį į Prancūzijos Lurdą, kur susirenka viso pasaulio maltiečiai su globotiniais. 2023 m. į šias savanoriškas veiklas įsitraukė 5 darbuotojai.

Klientų įtraukimas į paslaugų planavimą ir teikimą

2023 m. spalio-lapkričio mėn. Marijampolėje, Vilniuje ir Alytuje buvo atlikta paslaugų gavėjų apklausas. Klientų buvo prašoma atsakyti į klausimus: ar įstaigos darbuodotojai padeda spręsti iškilusias problemas; ar su jais bendraujama mandagiai ir pagarbiai; ar paslaugos jiems suteikiamos patogiu metu; ar skiriant paslaugą jiems skiriama pakankamai dėmesio; ar atsižvelgiama į klientų nuomonę. Pagal gautus apklausų duomenis, dauguma respondentų yra patenkinti paslaugų kokybe ir darbuotojų kompetencija, jie atsakė, jog rekomenduotų ir kitiems asmenims maltiečių teikiamas paslaugas. Klientų nuomone, darbuotojai su senyvo amžiaus ir neįgaliais asmenimis bendrauja pagarbiai. Anketose klientai pažymėjo, jog turi galimybę pateikti siūlymus ir (arba) skundus.

Individualių rezultatų stebėsena

2023 m. buvo spartesnės plėtros metai. Maltiečiai paslaugas neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms teikė trijuose miestuose: Vilniuje, Alytuje ir Marijampolėje. Per praėjusius metus iš viso dirbo 35 darbuotojai, paslaugas savo namuose gavo 118 klientų. Palyginti su 2022 m., tuomet dirbo 28 darbuotojai ir paslaugas namuose gavo 86 klientai. Pagalbos valandų skaičius kiekvienam klientui nustatomas skirtingai pagal poreikius – kiekvienu atveju socialinis darbuotojas kartu su klientu ir jo artimaisiais sudaro individualų socialinės pagalbos planą ir jį peržiūri kartą per metus. Individualiame plane kiekvienam klientui numatomi keliami uždaviniai ir kokių tikimasi rezultatų. Pagalbos plano poreikių sritys yra įvairios: judėjimo, asmeninės higienos, maitinimo, buities ruošos, socialinių ryšių, bendravimo, finansų tvarkymo, laisvalaikio ir pan.

2023 m. darbuotojai ir klientų artimieji išskyrė emocinės klientų savijautos pokyčius – ilgainiui tarp senyvo amžiaus bei negalią turinčių asmenų ir darbuotojų užsimezgė draugystė, pagerėjo bendravimo reikalai, daugelis klientų pabrėžė nebesijaučiantys vieniši. Jiems atsirado noras labiau integruotis į visuomenės gyvenimą – noras stengtis pačiam tvarkytis buityje, įsitraukti į veiklas, laisvalaikio užimtumą. Atsirado motyvas siekti savarankiškumo, bendrų kelionių, išvykų, susitikimų, renginių su maltiečiais, kur jų laukia susitikimas su likimo broliais ar bendraamžiais, turinčiais panašių socializavimo problemų. Klientai tai pavadino GRĮŽIMU Į GYVENIMĄ.